משמורת

משמורת

סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 קובע כי "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד

למאמר המלא »
נישואים

נישואים

בישראל על נישואים בין בני זוג חל הדין הדתי. זה יכול להיות דין תורה, במקרה של נישואים בין בני זוג ישראלים בישראל וזה יכול להיות

למאמר המלא »
גירושים

גירושים

גם הגירושין, כמו נישואים, נידונים על פי הדין הדתי. בני זוג יהודים שמעוניינים לסיים את הנישואין בניהם (גם אם נישאו בנישואים אזרחיים), יוכלו לעשות זאת

למאמר המלא »

מזונות

מזונות מזונות בן זוג בעניין מזונות בן הזוג חל הדין האזרחי בגדרו נאמר כי הוא מחיל את הדין הדתי. גם אישה שכביכול אינה זכאית למזונות

למאמר המלא »
מטרות החברה

מטרות החברה

חברה תציין מטרותיה בתקנונה על ידי קביעת אחד מאלה: לעסוק בכל עיסוק חוקי לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון לעסוק בסוגי עיסוקים

למאמר המלא »
שם החברה

שם החברה

שמה של חברה, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או "בע"מ". לא תירשם חברה בשם שהוא – (1)   שמו של תאגיד

למאמר המלא »
תקנון

תקנון

התקנון הינו מסך ייסוד החברה. בהתאם לסעיף 18 לחוק, צריך תקנון חברה לכלול 4 נושאים עיקריים: שם החברה מטרות החברה פרטים בדבר הון המניות הרשום

למאמר המלא »
הנפקה וגיוס הון מהציבור

הנפקה וגיוס הון מהציבור

הדירקטוריון של חברה רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים שניתן להמירם במניות עד גבול הונה הרשום של החברה. בחברה פרטית שהונה המונפק כולל סוג אחד

למאמר המלא »
הרמת מסך

הרמת מסך

הרמת מסך הינה החריג לאישיות הנפרדת של החברה והיא באה לידי ביטוי בסעיף 6 לחוק החברות. הרמת המסך נעשית רק באותם מקרים חריגים המנויים במסגרת

למאמר המלא »
התאגדות

התאגדות

סעיף 2 לחוק החברות נוקט במילים: "כל אדם רשאי לייסד חברה …" אלא אם מטרת ההתאגדות תהיה לא חוקית או נוגדת את המוסר או תקנת

למאמר המלא »
חיות, נזק שגרם כלב

חיות, נזק שגרם כלב

חיות גם במקרה נזק מחיות עובר נטל ההוכחה להראות כי לא הייתה רשלנות בהחזקתן אל כתפי בעליהן או המחזיק בהן. העברת נטל ההוכחה לנתבע מסויגת

למאמר המלא »
פיצויים

פיצויים

הפיצויים משולמים לתובע בשל הפגיעה בזכות או בשל הנזק שנגרם לו. מטרתם הפיצוי הנזיקי היא תרופתית והעמדת התובע עד כמה שניתן במצב שבו היה אלמלא

למאמר המלא »
רשלנות

רשלנות

עוולת הרשלנות הינה העוולה הראשית בפקודת הנזיקין. מרבית התביעות הנזיקיות מבוססות על עוולה זו. עוולת הרשלנות היא הפרה של חובה להתנהג בזהירות אשר מובילה לנזק.

למאמר המלא »
אשם תורם

אשם תורם

הגנת האשם התורם מחלקת את הנזק בין התובע חסר הזהירות לבין הנתבע האחראי לנזק. חוסר זהירות התובע יכולה ללבוש צורה של התנהגות לא זהירה מצדו

למאמר המלא »
הדבר מעיד על עצמו

הדבר מעיד על עצמו

הכלל "הדבר מעיד על עצמו" (res ipsa loquitur) מופעל במצבים בהם נגרם לאדם נזק על ידי נכס שבשליטתו של הנתבע. במצב זה הניזוק לא יודע

למאמר המלא »
פגמים בכריתת חוזה

פגמים בכריתת חוזה

פרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים (חלק כללי)" או "החוק") מסדיר את נושא הפגמים בכריתת חוזה. נושא הפגמים בכריתת חוזה עוסק

למאמר המלא »
צורת החוזה

צורת החוזה

חוזה יכול להיעשות בכל צורה שהיא שכן רצון הצדדים המתקשרים שולט גם בנושא הצורה. חוזה יכול שיעשה בעל פה בכתב או בכל צורה אחרת. על

למאמר המלא »
סיכול החוזה

סיכול החוזה

דיני הסיכול מסדירים את המצב המשפטי בין הצדדים לחוזה בקרות אירועים בלתי-צפויים. פגעי הזמן בחוזה יכולים לנבוע מנסיבות פניומיות אשר קשורות בהפעלה שלו על ידי

למאמר המלא »
עושק

עושק

הרעיון אשר מנחה את הוראת העושק בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים (חלק כללי)" או "החוק") הוא מוסר וצדק חברתי. בשונה מעילות הביטול

למאמר המלא »
עיקרון חופש החוזים

עיקרון חופש החוזים

עיקרון חופש החוזים הוא העיקרון החשוב ביותר בדיני החוזים בעולם החופשי. עיקרון זה מהווה בסיס לכלכלה חופשית ולמסחר. העיקרון כולל בחובו את חופש ההתקשרות, החופש

למאמר המלא »
עיקרון תום הלב

עיקרון תום הלב

עיקרון תום הלב בדיני חוזים חל הן על התקופה הטרום-חוזית, שלב המו"מ והן על התקופה החוזית ואולי גם לאחר פקיעת החוזה. עקרון תום הלב חל

למאמר המלא »
חיובים בחוזה הדדי

חיובים בחוזה הדדי

בחוזה הדדי מוטלים על שני הצדדים חיובים מולם זכויות חוזיות. חיובי הצדדים יכולים להיות עצמאיים אחד מהשני, מותנים האחד בשני או שלובים זה בזה. שעה

למאמר המלא »
טעות

טעות

סעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי) עוסק בדיני הטעות. הסעיף מבחין בין טעות יסודית אשר ידועה לצד השני לבין טעות יסודית שאינה ידועה לצד השני.

למאמר המלא »
כפייה

כפייה

הכפייה החוזית המוזכרת במסגרת הוראות סעיף 17 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים (חלק כללי)" או "החוק") מקבלת פירוש רחב ככוללת כל פגיעה

למאמר המלא »
כריתת החוזה (הצעה/קיבול)

כריתת החוזה (הצעה/קיבול)

תנאי בסיסי ליצירת חוזה הוא גמירת דעתם של הצדדים להתקשר זה עם זה בחוזה המסוים. המדובר הוא במפגש הרצונות של הצדדים והסכמה הדדית להתקשר. כאשר

למאמר המלא »
חוזה למראית עין

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שקיימת בו אי-התאמה מכוונת בין הצהרות הצדדים לבין רצונם האמיתי שעה שכלפי חוץ מסכימים ביניהם הצדדים על הסדר מסוים (הסכמה

למאמר המלא »
חוזה על תנאי

חוזה על תנאי

חוזה על תנאי הוא חוזה שקיומו תלוי באירוע חיצוני וזאת בהתאם לרצון הצדדים המתקשרים. התנאי יכול שיהיה תנאי מתלה או תנאי מפסיק. תנאי מתלה הוא

למאמר המלא »
חוזה פסול

חוזה פסול

ס' 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים (חלק כללי)" או "החוק") מגדיר חוזה פסול כ"חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים,

למאמר המלא »
חוזים אחידים

חוזה אחיד

תופעת החוזים האחידים שולטת בתחומים רבים של הכלכלה והמסחר בעת המודרנית. החוזים האחידים מהווים סטייה מעיקרון חופש החוזים, מכיוון שההתקשרות על פיהם אינה מבטאת חופש

למאמר המלא »
ביטול החוזה בשל פגם

ביטול החוזה בשל פגם

ביטול חוזה הוא הפסקה מוצדקת של החוזה על ידי צד לו. ביטול חוזה יכול לקרות בשל פגם בכריתה או בעקבות הפרה של החוזה. ביטול החוזה

למאמר המלא »
הטעיה

הטעיה

הטעיה היא הצהרה טרום-חוזית כוזבת. רק הצהרה כוזבת שנעשתה לפני כריתת החוזה יכולה להוות טענת הטעיה. אמרה כוזבת שנעשתה בעת כריתת החוזה או לאחר מכן

למאמר המלא »
הסכמים שבכבוד

הסכמים שבכבוד

הסכם שבכבוד הוא הסכם שאיננו אכיף. חופש החוזים, מאפשר לצדדים ששוררים ביניהם יחסי קרבה וחברות, להיכנס למסגרת חוזית פורמלית. מן הצד השני, חופש זה גם

למאמר המלא »
הפרה

הפרה

סעיף 1(א) לחוק התרופות מגדיר "הפרה" כ"מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה". הפרת חוזה היא התנהגות אקטיבית או פאסיבית של צד לחוזה שלא בהתאם לנדרש

למאמר המלא »
הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית והתנכלות מוגדרות במסגרת סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית כדלהלן: 3. (א)  הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה: (1)   סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428

למאמר המלא »
חילופי מעסיקים

חילופי מעסיקים

כאשר החברה בה מועסק העובד נמכרת לבעלים חדשים, נכנס המעסיק החדש בנעלי המעסיק היוצא בכל הקשור לזכויות העובד. חילופי מעסיקים פותחים בפני העובד גם את

למאמר המלא »
פיטורים שלא כדין

פיטורים שלא כדין

למעסיק עומדת הזכות לפטר עובד אולם עליו לעשות כן בהתאם להוראות ודיני משפט העבודה. המעסיק צריך למסור לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים או לשלם לו עבור

למאמר המלא »
שימוע לפני פיטורים

שימוע לפני פיטורין

על המעסיק חלה החובה לקיים לעובד שימוע לפני פיטוריו. לא ניתן לפטר עובד ממקום העבודה מבלי לתת לו הזדמנות נאותה, סבירה והוגנת להשמיע טענותיו כנגד

למאמר המלא »
סגירת תפריט
Call Now Button050-7723737
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support