דיני עבודה: החוקים שחשוב להכיר

דיני עבודה: החוקים שחשוב להכיר

דיני העבודה מסדירים את מערכת הזכויות והחובות ביחסים שבין עובד למעסיק.

מקורות דיני העבודה הם שורה של חוקים ותקנות לרבות צווים והסכמים קיבוציים. דיני העבודה מעוצבים גם במסגרת הפסיקה וההלכות אותן מוציא בתי הדין לעבודה.

חוקי המגן בדיני העבודה קובעים סף מינימלי של זכויות סוציאליות ותנאים אחרים אותם על המעסיק לשמור ולקיים. דוגמה לחקיקת מגן בתחום דיני העבודה היא חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 אשר קובע כי כל עובד זכאי לשכר בסיסי שאינו פוחת משכר המינימום הקבוע בחוק אשר מתעדכן מעת לעת במידה ושכר הבסיס הכתוב בחוזה שלכם הינו נמוך משכר המינימום המוגדר בחוק, זהו חוזה עבודה לא חוקי.

מרבית דיני העבודה הינם דינים קוגנטיים. משמעות הדבר היא כי לא ניתן לשלול או להגביל אותם אף לא בהסכמת העובד בכתב.

דיני תעסוקה, חוזה עבודה, חוזה עבודה לא חוקי

להלן תובא סקירה של מקבץ חוקי דיני העבודה במדינת ישראל. ראשית נסקור את החוקים אשר נוגעים בזכויותיהם של כלל העובדים במשק ואילו לאחר מכן נציג את החקיקה אשר מכוונת כלפי אוכלוסיות עובדים מיוחדות וספציפיות במשק. לבד מהחוקים הללו, כאמור מוגדרים דיני העבודה במדינת ישראל גם במסגרת תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים ופסיקה של בתי הדין לעבודה.

חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958

חוק זה מסדיר את אשר נוגע לתשלום שכר העבודה לעובד השכיר. ובכלל זה את הדרכים לתשלום השכר, מועד תשלום השכר, פיצויי הלנת שכר, מועד תשלום קצבה, ניכויים מוצרים מהשכר והחובה להנפיק תלושי שכר תקניים.

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951

חוק זה מסדיר את זכות העובד לחופשה שנתית בתשלום.

במסגרת החוק מוגדרת מכסת ימי החופשה וזאת בתלות בותק העובד במקום העבודה לרבות אופן הצבירה של ימי החופשה על ידי העובד ומגבלות הצבירה.

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

חוק דמי מחלה מסדיר ומגדיר את זכויות העובד בזמן מחלה. החוק קובע את זכאות העובד לימי מחלה ולתשלום דמי מחלה בגינם. החוק גם אוסר פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלה.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993

חוק זה מסדיר ומגדיר את זכויות העובד אשר נעדר מהעבודה בזמן מחלת ילדו לטובת הטיפול בילדו החולה. במסגרת החוק קבועים דמי המחלה המגיעים להורה תוך התייחסות לגיל הילד, סוג המחלה ומידת מעורבות בן הזוג בטיפול בילד.

חוק דמי מחלה (היעדרות של מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998

חוק זה מסדיר ומגדיר את זכויות העובד אשר נעדר מהעבודה בשל מחלת בן זוגו. במסגרת החוק קבועים דמי המחלה המגיעים לעובד תוך התייחסות לסוג מחלת בן הזוג.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

חוק זה מסדיר את זכותו של העובד לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת הורה שלו או של בן זוגו וזאת על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו וכן את התנאים לכך.

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000

חוק זה מסדיר את זכות העובד לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו בשל טיפולים או בדיקות אשר קשורים להריון של בת הזוג או בשל לידה של בת הזוג.

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

הסדרת נושא פיצויי הפיטורים נעשית באמצעות חוק פיצויי פיטורים והתקנות אשר הותקנו מכוחו.

במסגרת החוק מוגדרים המקרים בהם קמה לעובד הזכות לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק, גובה פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, נסיבות המאפשרות שלילת פיצויי פיטורים מעובד וסוגיות נוספות אשר קשורות בנושא.

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

חוק זה מסדיר את חובת המעסיק לשלם שכר אשר אינו פוחת משכר המינימום הקבוע בחוק. החוק קובע כי אי-תשלום שכר מינימום או איחור בתשלום שכר המינימום מהווה עבירה פלילית.

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

חוק זה מסדיר את נושא שעות העבודה של העובד במקום העבודה ואת חובת המעסיק לנהל פנקס שעות עבודה לעובד. במסגרת החוק מוגדר אורך יום עבודה סטנדרטי, אורך יום עבודת לילה ואורך יום שלפני יום המנוחה או יום חג.

החוק מגדיר גם את שעות המנוחה השבועית והאיסור על העסקת עובדים בשעות הללו.

החוק עוסק גם בנושא עבודה בשעות נוספות, המגבלות בהעסקת עובדים בשעות נוספות והגמול על השעות הנוספות.

החוק עוסק גם בזכות העובד להפסקות בזמן העבודה לצורכי מנוחה וסעודה, צרכים אישיים ושימוש בשירותים.

החוק מסייג סוגי עובדים מסוימים אשר לגביהם הוא אינו חל.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין קובע חיוב הדדי על העובד והמעסיק לסיים את ההעסקה במתן הודעה מוקדמת. החוק מגדיר את אורך תקופת ההודעה המוקדמת בתלות בוותק העובד במקום העבודה ואת אופן מתן ההודעה המוקדמת. במסגרת החוק מוגדרת. החוק מגדיר כי המעסיק רשאי לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו.

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002

חוק זה מגדיר חובה על המעסיק ליידע את עובדיו בכתב אודות תנאי עבודתם, וכן למסור הודעות למועמדים לעבודה.

חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס"ז-2007

החוק קובע כי על המעסיק להעמיד לרשות העובד במקום העבודה מושב וכי אסור לו למנוע מהעובד ישיבה במהלך העבודה. במסגרת החוק מוגדרות הסנקציות המופנות כלפי המעסיק במקרה של הפרת הוראותיו.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997

מטרת החוק היא להגן על עובדים שסובלים מהתנכלות ו/או פיטורים עקב דיווח על מעשי שחיתות או פגיעה בטוהר המידות במקום העבודה.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חוק אוסר על המעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מאפיינים כגון מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הורות, ארץ מוצא, לאום, אפליה בעבודה מחמת גיל מתקדם ועוד כיוצא באלה. הפרת הוראות החוק גוררת סנקציות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי כנגד המעסיק.

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

החוק מגדיר את תפקיד שירות התעסוקה לשם הסדרת שוק העבודה במדינת ישראל. במסגרת החוק מוענקת סמכות לשירות התעסוקה לקבוע זכאותו של אדם לדמי אבטלה או גמלת אבטחת הכנסה.

חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

החוק קובע את נהלי העבודה בשעת חירום. לרבות שירות עבודה ותפקיד נדרש במטרה להבטיח את המשך התפקוד של מפעלים חיוניים גם בעת חירום.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

מטרתו של חוק זה הינה הגברה וייעול אכיפתם של דיני העבודה על מעסיקים לרבות מזמיני שירותים. במסגרת החוק עיצומים כספיים כלפי המפרים את הוראותיו.

פקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה), 1945

הפקודה עוסקת בחובת הדיווח של מעסיק על תאונה או מחלת מקצוע שנגרמה לעובד וכן על מקרה מסוכן.

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957

חוזה זה מסדיר את הנושא של סכסוכי העבודה הקיבוציים במשק בשירות הפרטי והציבורי לרבות העניינים הפרוצדורליים אשר קשורים בניהול סכסוכי העבודה, השבתה, מנגנונים ליישוב הסכסוכים הללו והוראות אחרות.

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

החוק עוסק בזכות ההתאגדות של העובדים ומגדיר שורה של הגנות לעובדים אשר חברים בארגון עובדים. החוק מגדיר מהו הסכם קיבוצי מיוחד/כללי. הסכם קיבוצי הוא הסכם כתוב אשר נעשה בין מעביד או ארגון מעבידים, לבין ארגון עובדים בענייני עבודה לרבות קבלת אדם לעבודה, סיום העסקה, תנאי העבודה, יחסי העבודה, וזכויות וחובות אחרות של הארגונים אשר חתומים על ההסכם.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

חוק אשר עוסק בפיקוח וקידום הבטיחות בעבודה. החוק מגדיר הקמת גופים אשר מטרתם פיקוח וקידום הבטיחות בעבודה.

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב-2012

החוק אוסר על מעסיקים לדרוש מעובדיהם סכומי כסף כפיקדון אשר יוחזר להם רק אם הם יתמידו בעבודתם לתקופה מוגדרת. החוק נותן לבית הדין סמכות לפסוק פיצויים כנגד מעסיק אשר הפר את הוראת החוק והוראות החוק חלות גם במישור היחסים שבין המשתמש לבין עובד של קבלן כוח אדם/עובד קבלן שירות המועסק אצלו.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

החוק נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל העניינים הנוגעים לשכר או לכל גמול בקשר לעבודה.

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חוק שנועד לקבוע הוראות וזכויות בעניין האישה העובדת ובפרט זכויות נשים בהיריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות וכן נשים השוהות במקלט לנשים מוכות.

במסגרת החוק איסור והגבלה על עבודת נשים בעבודות מסוימות, זכויות נשים במהלך חופשת לידה, זכות להיעדר מהעבודה, הגבלת פיטורים ואיסור פגיעה בהיקף המשרה.

חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

החוק מסדיר את נושא הפרישה מהעבודה וקובע גיל פרישה חובה וגיל פרישה מוקדמת. בחוק מוגדרים הסדרי פרישה למגזרים שונים והוראות לגבי זכויות וחובות הנובעות מגיל הפרישה.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006

החוק מגן על עובדים אשר נמנע מהם להתייצב במקום עבודתם עקב סיכון ישיר באזורים בהם הם מתגוררים או היעדר פתרונות נאותים לילדיהם או לבני משפחתם האחרים באזורים הללו. במסגרת החוק נקבע איסור על פיטורי עובד תחת הנסיבות הללו וכן התנאים לשמירת רצף עבודתו למרות היעדרותו מהעבודה.

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 וחוק החניכות, תשי"ג-1953

החוקים הללו מסדירים היבטים מגוונים בהעסקת בני נוער לרבות חניכות, גיל ההעסקה, בדיקות רפואיות, עבודות אסורות, שעות עבודה ומנוחה, הפסקות, לימודים, עבודת לילה וכיוצא באלה.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

חוק זה מגדיר את הזכויות של עובדי קבלני כוח אדם וחובות הקבלן והמעסיק בפועל (המשתמש בכוח העבודה) כלפי העובדים הללו. החוק עורך אבחנה בין קבלן כוח אדם לקבלן שירותים, מגדיר את התנאים להעסקה באמצעות קבלן כוח אדם וקבלן שירותים ואף קובע מגבלה בחוק בעניין תקופת ההעסקה המותרת של עובדי קבלן כוח אדם אצל אותו משתמש יחיד.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-199

מדובר בחוק כללי אשר עוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. במסגרת החוק מספר הוראות בעניין העסקת אנשים עם מוגבלות. החוק קובע כי אין להפלות אדם עקב מוגבלותו בקבלה לעבודה, בקידומו ובפיטוריו וכי על המעביד להתאים את העבודה ודרישותיה לעובד, במידה ולא מדובר בנטל כבד מדי עליו. החוק מחייב מעסיק לפעול למען מתן ייצוג הולם בקרב עובדיו לאנשים עם מוגבלות.

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991

החוק עוסק בהעסקת העובד הזר ומונה את תנאי הזכאות הקבועים בחוק להעסקתו, דרכי קבלת היתר להעסקת עובד זר והזכויות של העובד הזר והחובות מצד המעסיק כלפי העובד הזר.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

החוק עוסק בזכויות חיילים משוחררים וקובע הוראות החזרתם לעבודה והוראות לעניין נכי מלחמה וזכויות קדימה לעבודה בעניינם.

רות רפאלי משרד עורכי דין הינו משרד עתיר ניסיון בתחום דיני העבודה. משרדנו מייצג עובדים ומעסיקים וישמח לייעץ בנושאים השונים בדיני עבודה.

במידה והינכם חוששים שחתמתם על חוזה עבודה לא חוקי,צרו קשר בהקדם עם עורך דין לענייני דיני עבודה צרו איתנו קשר בטלפון 09-7674681 או דרך הטופס באתר.

התכנים אשר מופיעים באתר נועדו לספק מידע משפטי כללי והם אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם עורך דין על בסיס אישי ופרטני.

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

 

ליצירת קשר נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם:

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
Call Now Button050-7723737
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support